اظهار نظر متفاوت علیرضا دبیر با پای مصدوم روی صندلی در مورد کشتی+فیلم