استقلال در یک لیست سیاه جدید | فاجعه جدید برای آبی‌های پایتخت