نحوه اجرای طرح ترافیک در تهران طی روز تعطیلی سراسری