هواداران پرسپولیس پنجشنبه از حضور در ورزشگاه محروم هستند!