فیلم/ جزئیات سقوط هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام کرج