کواکبیان: باید برای دیپلماسی و منافع ملی دارای چارچوب باشیم​