پیام طالبان به رانندگان تاکسی/ زنان روبند نداشته باشند؛ مجازات می‌شوید