مدیرعامل پرسپولیس با این حرف هواداران را ناامید کرد