گروه خون طلایی در جهان/ چند نفر دارای این خون هستند؟