پیشنهادات اتاق اصناف برای برنامه هفتم توسعه و دریافت کارمزد از تراکنش‌ها