ریزش 200 میلیونی قیمت بنز / بنز 495 میلیونی بازار را بشناسید