ریزش ۲۰۰ میلیونی قیمت بنز / بنز ۴۹۵ میلیونی بازار را بشناسید