ابعاد فاجعه بار درگیری طایفه ای در اردل / شهادت یک پلیس و قتل 2 نفر