ماجرای یک فاکتور عجیب ولی واقعی در فرودگاه صبیحای استانبول / نماینده پیشین هم منوی همبرگر رو کرد