ساخت دستگاهی که مغز را از طریق مجرای گوش به رایانه متصل می‌کند