شهرخبر

بمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت

بمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت

ایسنا نوشت: یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولین نظامی کشور در منطقه عمومی اصفهان برگزار شد.

بمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتبمباران اهداف تعیین شده در یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت

۲۱۶۲۲۰