تعرفه آب، برق و گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در برنامه هفتم رایگان شد