شهرخبر

رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت

مرتضی صالحی

مرحله اصلی و فاز عملیاتی یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت ۱۴۰۲، با اعلام رمز یا «یاحسین(ع)» توسط فرمانده نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی اصفهان برگزار شد.

رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتسردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحسردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحامیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتامیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشرزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایترزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتسردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحرزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایتسردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحرزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت