مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم