«شهید عباس دوران» نیروی دریایی حزب بعث را نابود کرد