حسنوند: سعی کرده ایم در برنامه هفتم ، نیازهای سازمان اتمی را برطرف کنیم