شهرخبر

نشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایت

مرتضی صالحی

امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، با اشاره به آغاز مرحله اصلی و فاز عملیاتی یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از امشب یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با شرکت کلیه پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی انارک اصفهان برگزار می‌شود.

نشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتشنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتشنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتشنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتشامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتشنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتنشست خبری یازدهمین رزمایش فدائیان حریم ولایتامیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش