فیلم بیرون آوردن 4 خودروی جزغاله شده از تونل تنگه زاغ هرمزگان