تیراندازی در بزرگراه آزادگان برای دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر