لزوم تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در برنامه هفتم