بازگشت اولین گروه از حجاج بیت الله الحرام به فرودگاه همدان