زن بیگناه به جای دزدان کتک خورد / مجازات تحسین برانگیز قاضی برای یک متهم با سواد