فیلم/تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود