توضیحات یک نماینده درباره عملکرد سامانه رصد دین‌داری در برنامه هفتم توسعه!