روند روبه‌رشد بحران ناترازی گاز/ افت تولید پارس جنوبی نیازمند تصمیم عاجل و اساسی است