کندی آمریکایی فهمید اما فعال فتنه سبز نخواست بفهمد