شهرخبر

نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدم

محمدحسین موحدی نژاد

نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی دانشمند برجسته شهید حسن طهرانی مقدم و‌ ۷۰ شهید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صبح روز با حضور سردار محمد طهرانی مقدم رییس کنگره در محل این دانشگاه، برگزار شد.

نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدمنشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدم