آیا رمز ارزها دارای ارزش هستند؟ (چند سؤال و چند پاسخ تحلیلی)