شرط جدید خرید ملک در تهران / غیر از پول چند میلیاردی باید دکتر یا تاجر باشید