عکس/ بدرقه رسمی رئیس جمهور زیمبابوه از رئیسی در فرودگاه هراره