فرصت دوباره بانک برای بازپرداخت بدهی‌های چند هزار میلیاردی