تصاویر رهبر انقلاب و حاج قاسم در استقبال از رئیسی در فرودگاه