خبر خوش بنیاد مشتضعفان برای خانواده های دارای دو معلول