رهبر معظم انقلاب: بدید این شعر را خوشنویسی کنند ، بفرستید برای بنیاد ایثارگران