تاکید وزیر بهداشت عراق بر گسترش روابط فناورانه دو کشور