پرواز «عقاب» در آخرین روز «مبارک»/ «پدر شعر پارسی» به صحنه می‌آید