تصفیه درون گروهی در حزب دمکرات کردستان/ یکی از اعضا دو هم حزبی خود را کشت