توضیحات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره تصادف حسن ریوندی