وجود فقط یک دانشگاه علوم پزشکی در این استان بزرگ نگران کننده است