شهرخبر

نشست خیابان پس از عبور کامیون ده چرخ + ویدئو

حوادث بین الملل صد آنلاین | در یکی از خیابان های چین پس از عبور کامیون حفره بزرگی ایجاد شد .