علیرضا زاکانی گفت: در مورد قرارگاه حمل و نقل نیز باید بگویم همه این کارها که اشاره شده از طریق این قرارگاه بوده است. ۲۵۰۰ قرارداد در حوزه اتوبوس و مینی بوس داشتیم که همه آنها در قرارگاه مطرح شد و این قرارگاه پابرجا است. به طوری که بیشترین وقت ما برای حوزه حمل و نقل صرف می شود.