تصویری کمیاب از دکتر مصدق همراه گارد مخصوص نخست وزیری