عکسی از دکتر مصدق به همراه گارد مخصوص نخست وزیری مقابل خانه اش؛ سال ۱۳۳۰