یونیورسیاد دانشجویان جهان| اعزام شانزده تکواندوکار به چنگدو