آغاز عملیات اجرایی 52 هزار واحد نهضت ملی مسکن در 40 شهر استان اصفهان